Névkutatás
Utoljára módosítva: 2015.10.29. 23:13:47

A névtan mint tudományos diszciplína. A névtan (névkutatás, onomasztika) nyelvtudományi alapokon álló, egyúttal azonban interdiszciplináris kutatási terület, mely a tulajdonnevek legkülönbözőbb kérdéseivel – keletkezésével, használatával, történetével, nyelvi jellemzőivel, társadalmi és kulturális összefüggéseivel, a mindennapokban betöltött sokféle szerepével – foglalkozik.

A névtan kutatása. A névkutatás nagy hagyományokkal bír egyetemünkön, tanszéki elődeink – többek közt Pais Dezső, Benkő Loránd, Hajdú Mihály – tevékenységének eredményeképpen is. A tanszéki munkatársak fele ma is foglalkozik a tulajdonnevek kérdéseinek vizsgálatával. Az itt folyó kutatások a névtan minden területére kiterjednek. Legnagyobb figyelemben a történeti személynévkutatás részesül, emellett hangsúlyosak azonban az általános és alkalmazott névtani kutatások, s jellemzőek a történeti helynévkutatás egyes területei és az egyéb névtípusok vizsgálata is. Ezekhez a területekhez egyéni és csoportos kutatások is kapcsolódnak. A tanszék jelenlegi oktatói közül Bárth M. János, Farkas Tamás, N. Fodor János, Juhász Dezső, Slíz Mariann, T. Somogyi Magda és Szentgyörgyi Rudolf foglalkoznak névtani kutatásokkal.

 Névtani kiadványok. Tanszékünk mellett az 1970-es években jött létre a Névkutató Munkaközösség. Tanszékünk kiadványaként jelenik meg 1979 óta a magyar névkutatás szakfolyóirata, a Névtani Értesítő, mely nemzetközileg is jegyzett, lektorált periodikaként ma is a magyar nyelvű névkutatás meghatározó fórumaként szolgál. A tanszéken több névtani kiadványsorozat jelent, illetve jelenik meg, s a nagyobb ívű sorozatok (Magyar Személynévi Adattárak, Magyar Névtani Dolgozatok, Magyar Névtani Értekezések; eddig háromszáznál több kötet) mellett számos önálló monográfia, tulajdonnévszótár, adattár, forráskiadvány látott már napvilágot munkatársaink kutatásainak eredményeként.

A névtan oktatása. A névkutatás jelen van a tanszék oktatási tevékenységében is. BA szinten a magyar szakos szakszemináriumok és speciális kollégiumok kínálatában, illetve a Nyelv- és beszédtudomány minor képzés keretében van képviselve. MA szinten a Magyar nyelv és irodalom mesterképzés Nyelvtörténet szakirányában, valamint az Alkalmazott nyelvészet mesterképzés két szakirányában találhatók névtani kurzusok. A PhD-képzés szintjén a Magyar nyelvtudományi doktori program keretében Névtan doktori alprogram is működik. A Diákkör keretei közt a Névtani diákműhely további lehetőségeket kínál a nevek világával való foglalkozásra. A tanszék oktatói számos szakdolgozati témajavaslatot is kínálnak a névtan iránt komolyabban érdeklődő hallgatók számára.

 

Linkek:

munkatársaink névtani kutatásairól l. az MTMT adatait: www.mtmt.hu

Névtani Értesítő folyóirat: https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/6615

névtani sorozatainkról:

http://mnytud.arts.unideb.hu/nevtan/ne/szamok/28/ne2825hm.pdf

névtani oktatás az ELTE képzési kínálatában: http://btk.elte.hu/

 

 

 

 

 

 

© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β