Utoljára módosítva: 2009.04.15. 16:06:21

 

 

Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok geolingvisztikai kutatása

 

 

 

Témavezető: Kiss Jenő

Közreműködők: Bárth János, Vargha Fruzsina Sára

Kutatás típusa: intézeti

Kutatást támogató pályázat: OTKA, kutatási pályázat, 2008. szeptember–2011. augusztus

Link: http://geolingua.elte.hu/proj_frameOTKA_hu.html.

 

 

A kutatás célja olyan nyelvjárási és helynévtörténeti adattárak létrehozása, amelyek hatékonyan és újszerűen teszik lehetővé a magyar nyelv területi szempontú vizsgálatát.

A magyar nyelvjárások atlasza (a továbbiakban MNyA.) rövidesen informatikai módszerekkel is kutatható anyagának szerves része az a mintegy 461 órányi hangfelvétel, amely az 1960 és 1964 között lezajlott ellenőrző gyűjtések során készült. A felvételek a MNyA. 352 kutatópontjáról (25 szlovákiai és 327 magyarországi) tartalmaznak spontán szövegfelvételeket és 41 atlaszkérdés kikérdezését (Balogh–Végh 1975). A fent említett NKFP-projektumban a gyűjtés során készített valamennyi hangfelvételt digitalizáltuk, és megkezdtük a hanganyag részleges feldolgozását, ennek eredménye a Magyar nyelvjárási hangoskönyv sorozat első három darabja (Hajdú és mtsai. 2005, 2006, 2007), amelyek az 1974-ben megjelent Magyar nyelvjárási olvasókönyv (HajdúKázmér 1974) néhány szövegét adják közre, összekapcsolva az átiratokat eredeti hangzó formájukkal. Megkezdtük a feldolgozását az atlaszkérésekre adott válaszoknak is, igazodva az olvasókönyv kutatóponthálózatához.

Jelen pályázatban feladatként tűzzük ki a Magyar nyelvjárási hangoskönyv sorozat befejezését (összesen 9 CD), valamint az atlaszkérdésekre adott válaszok fonetikus átírását az ellenőrző gyűjtés valamennyi kutatópontján, a MNyA. gyakorlatának megfelelően (összesen 352, ebből 50 kutatópont anyagát már rögzítettük).

A magyar nyelvterület jó részéről vannak már számítógépen hozzáférhető, informatikai módszerekkel is kutatható helynévtörténeti adattárak, készítésük és kiadásuk elsősorban a Debreceni Egyetem névtani műhelyéhez kapcsolódik (Hoffmann 2005), forrásuk Györffy György történeti földrajza (Györffy 1963–1998). Ezekhez az adattárakhoz azonban nem áll rendelkezésre olyan informatikai háttér, amely lehetővé tenné az adatok geolingvisztikai kutatását, helynévtörténeti térképek automatikus generálását. A megjelent történeti helynévtárak nagy hiányossága még, hogy a történelmi Erdély területéről nem, vagy csak igen kis számbantartalmaznak adatokat. Könyv formában 2001 óta jelennek meg Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattárának kötetei, amelyek ezt a hiányt pótolják. A teljes gyűjtésből eddig nyolc kötet látott napvilágot, összesen 2400 nyomtatott oldal terjedelemben, ebből Háromszék helyneveit (II. kötet, 206 oldal) a fent említett NKFP-projektum egyik részfeladataként, egy új eljárás létrehozásával informatizáltuk, annotáltuk, adatbázisba rendeztük, kereshetővé és térképezhetővé tettük (Bárth M. 2007).

Terveink szerint a kialakított módszertan szerint dolgozzuk föl a további hét kötetet is, olyan helynévtörténeti adattárat hozva létre, amely Erdély területéről hatalmas mennyiségű lokalizálható (tehát térképezhető) történeti névadatot tartalmaz. Az így elkészült adattár és keresőprogram nem csak a névtani kutatások, hanem a dialektológia, a néprajz és a történettudomány számára is fontos forrást jelent majd (Bárth M. 2007). A helynevek, helyneveket tartalmazó körülírások alkalmasak a már rendelkezésünkre álló informatizált nyelvföldrajzi adatokkal való dialektológiai szempontú összevetésre is (Vargha 2007a). A kutatás eredményeként elkészülő erdélyi történeti helynévtár így jól illeszkedik a korábbi nyelvföldrajzi adatok informatizálását kitűző projektekhez: a Székely nyelvföldrajzi szótár és a Romániai magyar nyelvjárások atlasza számítógépes feldolgozásához (Vékás 2000, Vargha 2007b).

 

Kapcsolódó publikációk:

 

Balogh Lajos–Végh József 1975. A magyar nyelvjárások atlaszához kapcsolódó hangfelvételek In: Deme László – Imre Samu szerk. A magyar nyelvjárások atlaszának elméletimódszertani kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. 257–262.

Bárth M. János 2007. Háromszéki helynevek nyelvészeti elemzése informatikai módszerekkel. In Hoffmann István–Tóth Valéria szerk. Helynévtörténeti tanulmányok 2. Debrecen, 207–217.

Bárth M. János 2007. Székelyföldi történeti helynevek névföldrajzi vizsgálata. Előadás a VI. Magyar Névtudományi Konferencián, Balatonszárszó, 2007. június 23. http://geolingua.elte.hu/about/eload/barth.ppt.htm

Bodó Csanád – Vargha Fruzsina Sára 2007. Régi nyelvatlaszok – új módszerek. Magyar Nyelv. megjelenés alatt.

Györffy György 1963–1998. Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–IV. Budapest

Hajdú Mihály–Kázmér Miklós 1974. Magyar nyelvjárási olvasókönyv. Budapest

Hajdú Mihály és mtsai. 2005. Magyar nyelvjárási hangoskönyv I. (multimédiás CD-ROM)

Hajdú Mihály és mtsai. 2006. Magyar nyelvjárási hangoskönyv II. (multimédiás CD-ROM)

Hajdú Mihály és mtsai. 2007. Magyar nyelvjárási hangoskönyv III. (multimédiás CD-ROM)

Hoffmann István szerk. 2005. Korai magyar helynévszótár, 1000–1350. 1. Abaúj-Csongrád vármegye (A Magyar Névarchívum kiadványai, 10.) Debrecen

Vargha Fruzsina Sára 2007a. Nyelvjárási és helynévtörténeti anyagok számítógépes feldolgozása. Előadás a Kontextus – Filológia – Kultúra II. konferencián, Besztercebánya, 2007. május 30.

http://varghafr.web.elte.hu/VarghaFr_Beszterce.ppt.htm

Vargha Fruzsina Sára 2007b. Állatok kicsinyeinek megnevezése a keleti magyar nyelvjárásokban. In: Hoffmann István–Juhász Dezső szerk. Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Debrecen-Budapest, 2007. 237–248.

Vékás Domokos 1999. Informatikai lehetőségek a dialektológiában, különös tekintettel a fonetikai szempontokra. Budapest: ELTE Fonetikai Tanszék.

http://www.btk.elte.hu/fonetika/p/s/fonszem.html

Vékás Domokos 2000. Magánhangzó-rendszerek elemzése informatizált nyelvjárási korpuszon. In: Gósy Mária szerk. Beszédkutatás 2000. Beszéd és társadalom. Budapest, 75–86.

 

 

© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β