proszeminárium
Utoljára módosítva: 2016.11.21. 17:22:47

 

Fontosabb magyar nyelvészeti szótárak és kézikönyvek*

 

I. SZÓTÁRAK

1. Értelmező szótárak

CzF. = Czuczor Gergely – Fogarasi János 1862–1874. A magyar nyelv szótára I–VI. Pest. [Reprint: Miskolc–Nyíregyháza, 1999–]

Ball. = Ballagi Mór 1867–1872. A magyar nyelv teljes szótára I–II. Pest. [Reprint: Bp., 1998]

Balassa = Balassa József 1940. A magyar nyelv szótára I–II. Bp.

ÉrtSz. = Bárczi Géza – Országh László főszerk. 1959–1962. A magyar nyelv értelmező szótára I–VII. Bp.

ÉKsz.1 = Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor – Kovalovszky Miklós szerk. 1972. Magyar értelmező kéziszótár. Bp.

ÉKsz.2 = Pusztai Ferenc főszerk. 2003. Magyar értelmező kéziszótár. Bp.

Nszt. = Ittzés Nóra főszerk. 2006–. A magyar nyelv nagyszótára I–. Bp.

ÉrtSz.+ = Eőry Vilma főszerk. 2007. Értelmező szótár+ I–II. Bp.

2. Nyelvjárási szótárak

2.1. Tájszótárak

2.1.1. Általános tájszótárak

MTsz. = Szinnyei József 1893–1901. Magyar tájszótár I–II. Bp. [Reprint: Bp., 2003]

ÚMTsz. = B. Lőrinczy Éva főszerk. 1979–2010. Új magyar tájszótár I–V. Bp.

Kiss Gábor – Bató Margit összeáll. 2013. Tájszavak. Bp.

Kiss gábor szerk. 2014. Kis magyar tájszótár. Bp.

2.1.2. Regionális tájszótárak

FKTsz. = Rácz Sándor 1984. Földeák és környéke tájszótára. Bp.

PTsz.1, PTsz.2 = Tóth Imre 19871, 20072. Ipoly menti palóc tájszótár. Bp.

KMTsz. = Szabó József 2000. Koppány menti tájszótár. Szekszárd.

2.1.3. Helyi tájszótárak

FTsz. = Imre Samu 1973. Felsőőri tájszótár. Bp.

MihTsz. = Kiss Jenő 1979. Mihályi tájszótár. Bp.

KisnTsz. = Hegedűs Attila 1992. Kisnémedi tájszótár. Bp.

BükiTsz. = Balogh Lajos 2004. Büki tájszótár. Szombathely.

2.2. Egyéb nyelvjárási szótárak

2.2.1. Regionális szótárak

SzamSz. = Csűry Bálint 1935–1936. Szamosháti szótár I–II. Bp. [Reprint: Bp., 2004]

CsángSz. = Yrjö Wichmann 1936. Wörterbuch [...] des Csángódialektes. Helsinki.

OrmSz. = Kiss Géza – Keresztes Kálmán 1952. Ormánysági szótár. Bp.

SzlavSz. = Penavin Olga 1968–1978. Szlavóniai (kórógyi) szótár I–III. Újvidék. [Reprint: Bp., 2000]

2.2.2. Helyi szótárak

SzegSz. = Bálint Sándor 1957. Szegedi szótár I–II. Bp.

DCSz. = Kálnási Árpád 2005. Debreceni cívis szótár. Debrecen.


2.2.3. Nyelvföldrajzi szótár

SzNySz. = Gálffy Mózes – Márton Gyula 1987. Székely nyelvföldrajzi szótár. Bp.

2.2.4. Nyelvjárási hiányszótár

KisnHsz. % Hegedűs Attila 1996. Kisnémedi tájszótár. Hiányszótár. Bp.

3. Történeti szótárak

NySz. = Szarvas Gábor – Simonyi Zsigmond 1890–1893. Magyar nyelvtörténeti szótár I–III. Bp.

OklSz. = Szamota István – Zolnai Gyula 1902–1906. Magyar oklevélszótár. Bp. [Reprint: Bp., 1984]

NyÚSz. = Szily Kálmán 1902–1908. A magyar nyelvújítás szótára I–II. Bp. [Reprint: Bp., 1999]

SzT. = Szabó T. Attila [és munkatársai] szerk. 1975–2014. Erdélyi magyar szótörténeti tár I–XIV. Bukarest, Bp., Kolozsvár.

Gl. = Berrár Jolán – Károly Sándor szerk. 1984. Régi magyar glosszárium. Bp.

4. Etimológiai szótárak

EtSz. = Gombocz Zoltán – Melich János 1914–1944. Magyar etymologiai szótár I–XVII. füzet. Bp.

SzófSz. = Bárczi Géza 1941. Magyar szófejtő szótár. Bp. [Reprint: Bp., 1994]

MSzFE. = Lakó György főszerk. 1967–1978. A magyar szókészlet finnugor elemei I–III. Bp. + Mutató 1981.

TESz. = Benkő Loránd főszerk. 1967–1976. A magyar nyelv történeti–etimológiai szótára I–III. Bp. + Mutató 1984.

UEW. = Rédei Károly főszerk. 1986–1988. Uralisches etymologisches Wörterbuch I–II. Bp. + Register 1991.

EWUng. = Benkő Loránd főszerk. 1993–1995. Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen I–II. Bp. + Register 1997.

Iszt. = Tótfalusi István 2004. Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára. Bp.

ESz. = Zaicz Gábor főszerk. 2006. Etimológiai szótár. Bp.

5. Írói szótárak

JuhászSz. = Benkő László szerk. 1972. Juhász Gyula költői nyelvének szótára. Bp.

PetőfiSz. = J. Soltész Katalin – Szabó Dénes – Wacha Imre szerk. 1973–1987. Petőfi-szótár I–IV. Bp.

ToldiSz. = Pásztor Emil 1986. Toldi-szótár. Bp.

BánkBSz. = Beke József szerk. 1991. Bánk bán-szótár. Kecskemét.

JókaiSz. = Balázs Géza – P. Eőry Vilma – Kiss Gábor – J. Soltész Katalin – T. Somogyi Magda [1994] Jókai-szótár I–II. Bp.

CsokSzkt. = Jakab László – Bölcskei András 1993. Csokonai-szókincstár I–. Debrecen.

BalassiSz. = Jakab László – Bölcskei András 2000. Balassi-szótár. Debrecen.

ZrínyiSz. = Beke József szerk. 2004. Zrínyi-szótár. Bp.

RadnótiSz. = Beke József szerk. 2009. Radnóti-szótár. Bp.


6. Sajátos rendeltetésű szótárak, nyelvészeti lexikonok

a) Helyesírási szótárak

OH. = Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila 2004. Helyesírás. [Osiris Kiadó] Bp.

b) Kiejtési szótárak

Magay Tamás 1974. Idegen nevek kiejtési szótára. Bp.

Fekete László 1992. Magyar kiejtési szótár. Bp.

Tótfalusi István 2006. Kiejtési szótár. Bp.

c) Nyelvművelő szótárak és kézikönyvek

NymKk. = Grétsy László – Kovalovszky Miklós 1980–1984. Nyelvművelő kézikönyv I–II. Bp.

NymKsz.1, NymKsz.2 = Grétsy László – Kemény Gábor szerk. 19961, 20052. Nyelvművelő kéziszótár. Bp.

NyhLex. = Balázs Géza 2001. Magyar nyelvhelyességi lexikon. Bp.

d) Csoportnyelvi szótárak

Parapatics Andrea 2008. Szlengszótár. Bp.

Szűts László 2008. Diáksóder 2. Bp.

Kövecses Zoltán 20092. Magyar szlengszótár. Bp.

e) Szinonimaszótárak

RokSzSz. = Póra Ferenc 1907. Magyar rokonértelmü szók és szólások könyve. Bp.

SzinSz. = O. Nagy Gábor – Ruzsiczky Éva 1978. Magyar szinonimaszótár. Bp.

MSzkt. = Kiss Gábor főszerk. 1998. Magyar szókincstár. Bp.

Temesi Viola főszerk. 2012. Magyar ellentétszótár. Bp.

f) Tulajdonnévszótárak

CsnSz. = Kázmér Miklós 1993. Régi magyar családnevek szótára. Bp.

CsnE. = Hajdú Mihály 2010. Családnevek enciklopédiája. Bp.

MUnk. = Ladó János – Bíró Ágnes 1998. Magyar utónévkönyv. Bp.

KnE. = Fercsik Erzsébet – Raátz Judit 2009. Keresztnevek enciklopédiája. Bp.

ÁSznt. = Fehértói Katalin 2004. Árpád-kori személynévtár. Bp.

FNESz.4 = Kiss Lajos 1988. Földrajzi nevek etimológiai szótára I–II. Bp.

KMHsz. = Hoffmann István szerk. 2005–. Korai magyar helynévszótár 1–. Debrecen.

g) Idegen szavak szótárai

Bakos Ferenc 19941, 20022. Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Bp.

Tótfalusi István 2004. Idegenszó-tár. Idegen szavak értelmező és etimológiai szótára. Bp.

Tolcsvai Nagy Gábor 2007. Idegen szavak szótára. Bp.

h) Egyéb szótárak, kézikönyvek

VégSz. = Papp Ferenc szerk. 1969. A magyar nyelv szóvégmutató szótára. Bp.

SzGySz. = Füredi Mihály – Kelemen József szerk. 1989. A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára.

RagSz. = Elekfi László 1994. Magyar ragozási szótár. Bp.

Lancz Edina – Berbeco, Steven [2004] A magyar jelnyelv szótára. Bp.

StilLex. = Szathmári István 2004. Stilisztikai lexikon. Bp.

AlakLex. = Szathmári István főszerk. 2008. Alakzatlexikon. Bp.

Sass Bálint – Váradi Tamás – Pajzs Júlia – Kiss Margit 2011. Magyar igei szerkezetek. Bp.


II. FRAZEOLÓGIAI GYŰJTEMÉNYEK

Margalits Ede 1897. Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Bp.

Békés István 19661, 19772. Napjaink szállóigéi. Bp.

O. Nagy Gábor 1982. Magyar szólások és közmondások. Bp.

Bárdosi Vilmos főszerk. 2003. Magyar szólástár. Bp.

Forgács Tamás 2003. Magyar szólások és közmondások szótára. Bp.

Litovkina Anna 2005. Magyar közmondástár. Bp.

Szemerkényi Ágnes 2009. Szólások és közmondások. Bp.

Bárdosi Vilmos 2015. Szólások, közmondások eredete. Bp.

III. NYELVATLASZOK

1. Általános nyelvjárási atlaszok

MNyA. = Deme László – Imre Samu szerk. 1968–1977. A magyar nyelvjárások atlasza I–VI. Bp.

RMNyA. = Murádin László gyűjt. – Juhász Dezső szerk. 1995–2010. A romániai magyar nyelvjárások atlasza I–XI. Bp.

2. Regionális nyelvjárási atlaszok

ŐHA. = Végh József 1959. Őrségi és hetési nyelvatlasz. Bp.

MurA. = Penavin Olga 1966. A jugoszláviai Muravidék magyar tájnyelvi atlasza. Bp.

SzlavA. = Penavin Olga 1984. Horvátországi (szlavóniai) magyar nyelvjárási atlasz. Újvidék.

CsángA. = Gálffy Mózes – Márton Gyula – Szabó T. Attila szerk. 1991. A moldvai csángó nyelvjárás atlasza I–II. Bp.

KárpA. = Lizanec, P. N. 1992–2003. A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza. I–III. Bp., Ungvár, Debrecen.

ZsA. = Rónai Béla 1993. Zselici nyelvatlasz. Pécs.

SzilA. = Márton Gyula gyűjt. – Hegedűs Attila szerk. 2000. Szilágysági nyelvatlasz. Piliscsaba.

NyvA. = Sándor Anna 2004. A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza. Pozsony.

SmA. = Sajtos József 2004. Sárvíz menti nyelvatlasz. Bp.

SZA. = Király Lajos 2005. Somogy–zalai nyelvatlasz. Bp.

3. Regionális célatlasz

ÁllSA. = Balogh Lajos – Király Lajos 1976. Állathangutánzó igék, hívogatók és terelők somogyi nyelvatlasza. Bp.

               IV. NÉHÁNY KAPCSOLÓDÓ INTERNETES OLDAL

Nyelvészeti weboldal: http://nyelveszet.lap.hu/

Szótárak általában: http://szotar.lap.hu/

Az MTA Nyelvtudományi Intézet adatbázisai: http://www.nytud.hu/adatb/

Magyar Elektronikus Könyvtár: http://mek.oszk.hu/

Könyvtárakról: http://konyvtar.lap.hu

A magyar helyesírás szabályai: http://helyesiras.mta.hu/

ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet: http://mnyfi.elte.hu

MTA Nyelvtudományi Intézete: http://www.nytud.hu

Magyar Nyelvtudományi Társaság: http://www.mnyt.hu

 * További adatokra, illetve szótárakra l. Magay Tamás szerk., A magyar szótárirodalom bibliográfiája (Akadémiai Kiadó, Budapest, 20112), ill. www.c3.hu/~magyarnyelv/ [Szerzőink figyelmébe].

MNyFI_Szotarak_2016 .doc
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β