Mátai Mária
Utoljára módosítva: 2015.09.25. 11:28:00


 

 

Születési hely, idő: Szombathely, 1945. november 22. 

 

Tanulmányok:

1964: érettségi Kanizsai Dorottya Leánygimnázium, Szombathely

1964–1969: ELTE BTK magyar–orosz szak

1969: vörös diploma

 

Munkahely, beosztás:

1969–: ELTE BTK I. számú Magyar Nyelvészeti Tanszék (jelenleg Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék)

1969–1972: gyakornoknak

1972–1974: tanársegéd

1974-1986: adjunktus

1986–: docens

 

Tudományos fokozatok:

1970: bölcsészdoktori cím (A határozószók, névutók és igekötők rendszere a Müncheni Kódexben címmel) summa cum laude minősítéssel

1985: kandidátus (A magyar határozószórendszer története [a kezdetektől az ómagyar kor végéig])

1997: habilitáció (Első magyar nyelvű verses imádságunk. A Laskai Sorok [1433])

2008: akadémiai doktor (Magyar szófajtörténet)

 

Kitüntetések:

1970-ben Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérmet

1972: „Sub auspiciis rei publicae popularis” kitüntetéssel doktorrá avatás

1981: Kiváló munkáért

1998: Széchenyi Professzori Ösztöndíj

2002: Széchenyi István Ösztöndíj

2009: Apáczai Csere János-díj

 

Kutatási terület:

Fő kutatási területem a magyar nyelvtörténet. Ezen belül főleg a grammatikatörténet, illetőleg a szófajtörténet. Egyéb témakörök: általános nyelvtörténet, tudománytörténet, nyelvjárástan (a csángó nyelvjárás), figura etymologica (történeti és leíró kérdései, típusai stb.), nyelvemlékek, anyanyelvoktatás, és mindehhez a leíró nyelvészet alapjai. Több éven keresztül foglalkoztam az ősmagyar és az ómagyar kori határozószók és igekötők kérdésével.

 

Oktatási tevékenység:

A tanszékre kerülésem (1969) után végigtanítottam minden (akkori) tantárgyat. Később a nyelvtörténet oktatására specializálódtam. A nyelvészeti kutatómunka mellett kezdettől fogva érdekel az anyanyelvoktatás ügye. Több cikkben, tanulmányban és előadásban foglalkoztam a középiskolai és az egyetemi nyelvészeti oktatás korszerűsítésének kérdéseivel. Az akkor aktuális, szakmai előkészítés fázisában részt vettem a középiskolai tananyag kidolgozásában. Ezen belül (publikációkban is) arról beszéltem, hogy miért van szükség (már a középiskolában) a nyelvtörténeti szemlélet kialakítására, formálására, és arról, hogy milyen témakörök oktatásával lehet ezt elérni. A 70-es, 80-as évek fordulóján részt vettem az új és a távlati középiskolai anyanyelvi tanterv előkészítő munkálataiban, az Egyetemközi Témabizottság tevékenységében. Nappali tagozatosokon kívül tanítok (tanítottam) esti-kiegészítő, illetve levelező képzésben részt vevő másoddiplomásokat is.

Több éven keresztül részt vettem a magyar nyelvészeti PhD-képzésben (a specializációs szakaszban a II. évesekkel a történeti morfematika egyes kérdéseivel foglalkoztunk). A leíró és a finnugor nyelvészeti PhD-képzésben is tanítok magyar nyelvtörténetet. E doktoriskoláknak alapító tagja vagyok.

Az egyetemi oktatás ügyét a jegyzet-, ill. tankönyvírásba való bekapcsolódással is igyekeztem segíteni.

Rendszeresen tartottam előadásokat az Egyetem és a Nemzeti Tankönyvkiadó által szervezett tanár-továbbképzési programban, valamint a Nyelvtudományi Társaság égisze alatt (korábban) rendszeresen megrendezett nyíregyházi, majd egri Anyanyelv-oktatási Napok keretében, tanárok számára.

 

Az egyetemi oktatással kapcsolatos megbízások:

– több ciklusban tagja az Egyetemi Tanácsnak és a Kari Tanácsnak

– néhány évig tagja a Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport vezetőségének

 

Egyéb tudományos tevékenység:

  – 1976 óta tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaság Választmányának

  – néhány évig tagja a MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának

– 1979–1983: a Hungarológiai Értesítőnek a magyar nyelvészeti recenziós rovat szerkesztője

– 1986: a Magyar Nyelvtudományi Társaság Hungarológiai Alapkönyvtár Könyvjegyzék-ében nyelvtudomány bibliográfia elkészítése

 

Nyelvtudás:

orosz: felsőfokú nyelvvizsga

német: alapfokú nyelvvizsga


Publikációk: MTMT


 

MataiM_publikacioi.DOC

Matai_szakmai_oneletr.DOC
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β