Szakdolgozat
Utoljára módosítva: 2010.05.03. 13:47:41

 


A szakdolgozatok benyújtásának részletesebb követelményeiről az intézeti honlapon tájékozódhatnak (tovább >>)

 
Szakdolgozati témajavaslatok 


 

Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai,


Dialektológiai Tanszék

 

 

Balázsné Fodor Katalin docens

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

 1.

 Egy nyelvjárási jelenség összevető vizsgálata több nyelvatlasz anyaga alapján

X

X

 

 2.

 Generációs különbségek a nyelvjárásiasságban egy településen

X

X

 

 3.

Az életmód változásának hatása egy adott település nyelvjárásának szókészletére (változásvizsgálat a Magyar nyelvjárások atlasza adati alapján)

X

X

 

 4.

A nyelvjárásiasság megítélése (attitűdvizsgálat) különböző társadalmi rétegek körében

X

X

 

 5.

A nyelvjárások megjelenése a szépirodalomban

X

X

 

 6.

Kereszt- és becézőnevek regionális változatai

X

X

 

 7.

Népetimológiák

 

X

 

 8.

Kontaktusjelenségek egy kétnyelvű közösség nyelvhasználatában

 

X

 

 9.

Az anyaországi standard hatása a huzamosan Magyarországon tartózkodó határon túli magyarok nyelvhasználatában

 

X

 

10.

Paraszti önéletírások nyelvjárási szempontú elemzése

X

X

 

11.

Nyelvhasználati problémák két- vagy többnyelvű családokban

X

X

 

12.

Nyelvi regionalitás az iskolában

 

X

 

13.

A nyelvi tiszteletadás (a tegezés-magázás, megszólítás, köszönésformák) nyelvjárási változatainak jellemzői különböző beszédszituációkban

X

 

 

14.

Regionális nyelvi elemek a határon túli magyar sajtó apróhirdetéseiben

X

 

 

15.

Saját gyűjtésű nyelvjárási anyag elemzése

 

X

 

 

 

Bodó Csanád adjunktus

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

 1.

 Egy magyar nyelvű beszélőközösség nyelvi-nyelvhasználati jelenségeinek empirikus elemzése

X

X

 

 2.

Magyar nyelvváltozatok (köznyelv, nyelvjárások, szociolektusok) nyelvföldrajzi vizsgálata

X

 

 3.

Nyelvcsere és nyelvmegtartás magyarpárú kétnyelvűségi helyzetekben

X

X

 

 4.

Nyelvi ideológiák a magyar nyelvközösségben

X

X

 

 5.

A magyarországi egy- és többnyelvű cigányok magyar és/vagy romani/bojás nyelvhasználatának dialektológiai és szociolingvisztikai elemzése

 X

X

 

 6.

A nyelvi veszélyeztetettség esetei (a magyar nyelvterületen, Magyarországon vagy másutt)


X

 

 7.

Nyelvi tervezés a magyar és/vagy magyarországi kisebbségek körében

X

X

 

 8.

Nyelv és nem

X

 X

 

 9.

Nyelvhasználat és migráció összefüggései

 

X

 

10.

A nyelvi szocializáció változó formái – a nyelvelsajátítás, a serdülőkori nyelvhasználat, a (fiatal) felnőttek és/vagy az idősek nyelvhasználatának empirikus vizsgálata

X

X

 

 

 

Farkas Tamás adjunktus

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

 1.

A köznevesülés jelensége

X

X

 

 2.

A tulajdonnevek fordítása, fordíthatósága (a szépirodalomban vagy a mindennapok nyelvében)

X

X

 

 3.

Névadás, névhasználat nyelvi-kulturális kontaktushelyzetben, kisebbségi környezetben

X

X

 

 4.

Egy történeti magyar családnévtípus vizsgálata (foglalkozásnévi, helynévi, tulajdonságra utaló stb.)

X

X

 

 5.

A névmagyarosítások vizsgálata (névanyaga, névújításai, nyelvi ideológiája, valamely korszak vagy társadalmi csoport esetében stb.)

X

X

 

 6.

A magyar keresztnévkincs vizsgálata (valamely eredet szerinti csoportja, időbeli rétege stb.)

X

X

 

 7.

Keresztnévanyag és névkultúra a keresztnévkönyvek tükrében

X

X

 

 8.

Keresztnévkultúra az interneten

X

X

 

 9.

Névadás, névválasztás, névalkotás az irodalomban (valamely műben, szerzőnél, műfordításokban; a klasszikus szépirodalomtól a fantasy műfajáig)

X

X

 

10.

A felvett nevek, álnevek vizsgálata (Gulyás Pál álnévlexikona alapján)

X

X

 

11.

Egy település személyneveinek rendszere

X

X

 

12.

Egy település helyneveinek rendszere

X

X

 

13.

Az utcanevek rendszere a mai Magyarországon

X

X

 

14.

Tulajdonnevek a kereskedelemben, a gazdasági életben

X

 

 

 

 

 

 

 

 1.

A tulajdonnevek fordítástudományi kérdései

 

 

X

 2.

Névadás, névhasználat nyelvi-kulturális kontaktushelyzetben, kisebbségi környezetben

 

 

X

 3.

A névmagyarosítások vizsgálata (interkulturális kérdései, szabályozása)

 

 

X

 4.

A tulajdonnévszótárak lexikográfiája

 

 

X

 5.

Névkultúra az interneten

 

 

X

 6.

A személynévadás és -használat szabályozása és szabályozhatósága

 

 

X

 7.

Tulajdonnevek a kereskedelemben, a gazdasági életben

 

 

X

 

 

Hajdú Mihály professzor

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

 1.

Írásművek, művészeti alkotások címeinek névtani vizsgálata

X

X

 

 2.

Az írói névadás vizsgálata egy kiválasztott szerző alapján

X

X

 

 3.

Intézménynevek vizsgálata egy városban

X

X

 

 4.

Egy terméktípus márkaneveinek névtani vizsgálata

X

X

 

 5.

Egy település állatneveinek névtani vizsgálata

X

X

 

 6.

Egy település ragadványneveinek névtani vizsgálata

X

X

 

 

 

Hattyár Helga adjunktus

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

 1.

A magyarországi siket közösség egyes nyelvhasználati jellegzetességeinek szociolingvisztikai leírása

X

X

 

 2.

A siket gyermek nyelvelsajátítása, nyelvi szocializációja

X

X

 

 3.

Nyelvelsajátítás és nyelvi szocializáció a siket családban

X

X

 

 4.

A siketek kétnyelvűsége

X

X

 

 5.

A siketek nyelvi jogai, a jelnyelvhasználat törvényi szabályozása Magyarországon és másutt

X

X

 

 6.

Siketoktatás és jelnyelvhasználat (külföldi és magyarországi modellek bemutatása, elemzése, összehasonlítása)

X

X

 

 7.

A siket közösségek kialakulása, a jelnyelvek fejlődése és az intézményes siketoktatás összefüggései

X

X

 

 8.

Egy meghatározott közösség nyelvhasználatának szociolingviszitkai szempontú bemutatása

X

X

 

 9.

Választott nyelvi jelenség(ek) használatának szociolingvisztikai elemzése (korpusz alapján)

X

X

 

10.

Attitűdvizsgálatok

X

X

 

11.

Nyelv és identitás

X

X

 

12.

A nyelvhasználat és az iskolai oktatás összefüggéseinek szociolingvisztikai vizsgálata

X

X

 

 

 

Juhász Dezső tanszékvezető egyetemi tanár

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

1.

Morfológiai vizsgálatok a régi magyar családnevek körében

 

X

 

2.

Helynévi eredetű családnevek Zala megye XVIII. századi összeírásaiban

 

X

 

3.

Tájszóvizsgálatok újkori helyneveinkben

 

X

 

4.

A Földrajzi nevek etimológiai szótárának ismeretlen eredetű helynevei

 

X

 

5.

Egy nyelvjárássziget dialektológiai és településtörténeti vizsgálata a nyelvföldrajz  eszközeivel

X

X

 

6.

A mezőségi a-zás nyelvjárás-történeti vizsgálata az Erdélyi magyar szótörténeti tár és A romániai magyar nyelvjárások atlasza anyaga alapján

X

X

 

7.

Néhány szócsoport összehasonlító nyelvjárás-történeti vizsgálata az Erdélyi magyar szótörténeti tár és A romániai magyar nyelvjárások atlasza anyaga lapján

X

X

 

8.

Egy középkori kódex nyelvjárás-történeti vizsgálata

 

X

 

9.

Sylvester János bibliafordításának nyelvi vizsgálata a formálódó irodalmi norma szempontjából

 

X

 

10.

Egy nyelvjárási régió néhány fontos jelenségének nyelvjárás-történeti vizsgálata

X

X

 

11.

Az ige alaktanának néhány fejezete két nagy nyelvjárási atlaszunk anyaga alapján

 

X

 

12.

A névszó alaktanának néhány fejezete két nagy nyelvjárási atlaszunk anyaga alapján

 

X

 

13.

Jelentésföldrajzi vizsgálatok tájszótárak és nyelvatlaszok segítségével

X

X

 

14.

A nyelvi varabilitás vizsgálata A magyar nyelvjárások atlasza és A romániai magyar nyelvjárások atlasza közös kutatópontjainak anyagában

 

X

 

15.

Népi mesterségszók nyelvföldrajzi vizsgálata

X

X

 

 

 

Károlyiné Gallasy Magdolna docens

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

01.

Nyelvi változások összekapcsolódása szótörténetekben (pl. ibolya és viola vagy könyv, könnyű, könny)

X

 

 

02.

Növénynévi és állatnévi alapú régi helynevek: névadási motivációk és szótörténeti kérdések a TA-től kezdhetően

X

X

 

03.

Egy mondat vagy kettő? A mondathatárok változékonysága a magyar nyelv történetében (a HB-től kezdődően kiválasztható korszakban és szövegtípusban)

X

X

 

04.

A szöveg belső határai. Mozgékonysága, jelöltsége a kódexek korától a posztmodernig

 

X

 

05.

A Bagonyai Ráolvasások és kései utódai (ráolvasások és archaikus népi imák nyelvi, nyelvhasználati jellemzői)

X

X

 

06.

Levelezések, levélformulák. Összehasonlítások, jellemzések különböző korok levelezési szokásaiból

X

 

 

07.

A Halotti Beszéd szövege az utókorban (elsősorban szépirodalmi szövegekben)

X

 

 

08.

Színelnevezéseink (vagy: lószínnevek) történetéből: jelentéstani sajátságok

X

 

 

09.

Egy nyelvtörténeti változáslánc feldolgozása (tankönyv példákból kiindulva)

 

X

 

10.

Az átmenetiség mint a nyelvi változások egyik jellemző tényezője (tankönyvi példákból kiindulva)

 

X

 

11.

Milyen nyelvhasználati követelményeket (káromkodás, tisztelettel szólás) támasztottak a céhek és a szőlőhegyi törvények egykori világa?

X

 

 

12.

Variációk lehetőségei legrégebbi szöveges nyelvemlékeink olvasatában (hang- és írástörténettől a szövegértelmezésig)

X

X

 

 

 

Kiss Jenő egyetemi tanár

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

01.

A nyelvhasználati változatosság

X

X

 

02.

A nyelvváltozat-típusok

X

X

 

03.

 A mai magyar nyelvjárások

X

X

 

04.

 A nyelv és a kultúra

X

X

 

05.

 A szókészlet, a nevek és a művelődéstörténet

X

X

 

06.

 Egy- és többnyelvűség, bel- és külpiaci kommunikáció

X

X

 

07.

 A nyelvhasználat és a nyelvi mentalitás/attitűdök

X

X

 

08.

 A kisebbségi magyar nyelvhasználat

X

X

 

09.

A nemek szerinti nyelvhasználati különbségek

X

X

 

10.

Alkalmazott szociolingvisztika

X

X

 

 

 

Korompay Klára docens

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

1.

Az „Ének Szent László királyról” szókészlettani és jelentéstani elemzése

X

X

 

2.

Egy zsoltár szókincsének elemzése az Apor-kódex és a Keszthelyi, valamint a Kulcsár-kódex összevetése alapján

X

X

 

3.

Egy evangéliumi részlet szókincsének elemzése a Müncheni kódex és a Jordánszky-kódex összevetése alapján

X

X

 

4.

Egy archaikus népi imádság szókészlettani és jelentéstani kérdéseinek megvilágítása a „Hegyet hágék, lőtőt lépék” című kötet alapján

X

X

 

5.

Egy misszilis helyesírás-történeti vizsgálat

X

 

 

6.

Egy 16. századi széphistória szókészlettani és jelentéstani elemzése

X

X

 

7.

Az igeidők vizsgálata Heltai Gáspár „Száz fabula” című kötetének néhány meséjében

X

X

 

8.

A „Szigeti veszedelem” egy énekének szókészlettani kérdései

X

 

 

9.

Egy Arany-ballada szókincsének jelentéstörténeti vizsgálata

X

 

 

10.

 Egy posztmodern magyar irodalmi mű elemzése a nyelvtörténet fényében

X

X

 

 

 

Mátai Mária docens

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

1.

A ragszilárdulás mint szóalkotási mód a magyar nyelv különböző korszakaiban

X

X

 

2.

A szóösszetétel mint szóalkotási mód a magyar nyelv különböző korszakaiban

X

 

 

3.

A szófaji változás (konverzió) elméleti kérdései a nemzetközi szakirodalomban (vagy valamely nyelv nyelvészeti szakirodalmában)

 

X

 

4.

A szófaji változás irányai (lehetőségei és megvalósulásai) a magyar nyelvben (régen és ma) A szófaji változás szintaktikai háttere. Az egyes szófajváltási típusok erőssége a különböző nyelvtörténeti korszakokban; stb.

 

X

 

5.

A határozószók, a módosítószók, a partikulák és a kötőszók történeti összefüggései (történeti kapcsolatuk egyéb szófajokkal)

 

X

 

6.

A határozószók, az igekötők és a névutók történeti összefüggései (történeti kapcsolatuk egyéb szófajokkal)

 

X

 

7.

A szófaji rendszerezés elveinek változása a magyar grammatika-történetben

 

X

 

8.

A magyar nyelv szófaji rendszere; rendszerezési törekvések régebbi és újabb nyelvtanainkban

 

X

 

9.

A szófajtan helye a nyelvi leírásban: a magyar leíró és történeti nyelvtanokban, valamint más nyelvek leírásaiban

 

X

 

10.

A magyar nyelv nem alapnyelvi eredetű szófajainak (egy vagy több szófajának) története

X

 

 

11.

Szövegmondatok, tagmondatok, mondatrészek kapcsolóelemei valamely nyelvtörténeti korban, ill. valamely szövegemlékünkben

 

X

 

12.

A lexikalizálódás története (módozatai, eredményei stb.) a magyarban

 

X

 

13.

A grammatikalizálódás története (esetei, szintaktikai feltételei, iránya stb.) a magyarban

 

X

 

 

N. Fodor János adjunktus

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

1.

Egy település nyelvjárásának leírása gyűjtött anyag alapján

X

 

 

2.

Nemzedékek közötti nyelvhasználatbeli különbség a nyelvjárási beszélők körében

 

X

 

3.

A nyelvjárások megítélése a társadalom különböző rétegeiben (nyelvjárási attitűdvizsgálat)

 

X

 

4.

Az Új Magyar Nyelvjárási Atlasz lexikális kérdőíveinek feldolgozása

X

 

 

5.

Az Új Magyar Nyelvjárási Atlasz szociolingvisztikai kérdőíveinek elemzése

X

 

 

6.

Régi magyar családnevek a forrásokban (összeírások, dézsmajegyzékek, anyakönyvek)

X

 

 

7.

Miről vallanak a foglalkozásnévi eredetű családneveink?

X

 

 

8.

Az Árpád-kori személyneveink csoportjai

X

 

 

9.

A romantika korának új keresztnevei (irodalmi névalkotás, régi nevek felújítása, névfordítások)

X

 

 

10.

A két világháború közötti népiségtörténeti kutatások névtani tanulságai

 

X

 

 

 

Sárosi Zsófia docens

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

1.

Beszédaktusok (pl. kérés, bocsánatkérés stb.) vizsgálata középmagyar kori szövegekben (bírósági jegyzőkönyvek, levelezés stb.)

 

X

 

2.

A nyelvhasználatra vonatkozó minősítések a közép- vagy újmagyar korban, beszélt nyelvhez közel álló szövegek (bírósági jegyzőkönyvek, misszilisek stb.) alapján

X

X

 

3.

A nyelvhasználatra vonatkozó minősítések történeti szociolingvisztikai, történeti szociopragmatikai összehasonlító vizsgálata

 

X

 

4.

A nyelvhasználatra vonatkozó adatok összevetése korabeli nyelvtanok, nyelvkönyvek (nyilvánosságnak szánt szövegek) hasonló irányultságú megjegyzéseivel

 

X

 

5.

Társadalmi nem (gender) és nyelvhasználat összefüggéseinek vizsgálata szinkrón és diakrón anyagon

X

X

 

6.

A férfi-női nyelvhasználattal kapcsolatos attitűdök vizsgálata szinkrón és diakrón anyagon

X

X

 

7.

Mai divatos szavak, kifejezések, szerkezetek terjedésének és hátterének, a velük kapcsolatos attitűdnek a szociolingvisztikai vizsgálata

X

X

 

 

 

Terbe Erika adjunktus

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

1.

Egy eddig kiadatlan középmagyar kori irategyüttes forrásközlése

 

X

 

2.

Középmagyar kori misszilisek nyelvjárástörténeti és történeti szociolingvisztikai elemzése

X

X

 

3.

Helyesírás-történeti vizsgálódás 16–17. századi szövegekben

X

 

 

4.

Beszélt nyelvi elemek vizsgálata középmagyar kori szövegekben

X

X

 

5.

Idegen szavak gyakoriságának változása a 16–18. századi misszilisekben

X

 

 

6.

Egy korai magyar nyelvű szaktudományi munka nyelvészeti elemzése

 

X

 

7.

Balassi Bálint művei nyelvtörténész szemmel

X

 

 

8.

A nyelvi udvariasság formái a középmagyar kori misszilisekben

X

X

 

9.

A nyelvi norma jelei a 16–18. századi hivatali iratokban

X

X

 

10.

Nyelvföldrajzi vizsgálatok a jelentéstan körében

 

X

 

11.

Étkezési kultúránk a középmagyar kori szakácskönyvek szókincsének tükrében

X

 

 

12.

Új szavak, új jelentések napjaink nyelvhasználatában

X

 

 

 

 

Zelliger Erzsébet docens

 

Szakdolgozati téma

BA

DMA

Alk. ny. MA

01.

Nyelv és identitás kisebbségi helyzetben

X

X

 

02.

Nyelvhasználati sajátosságok a kétnyelvűség körülményei között

 

X

 

03.

Nyelvelsajátítási módok és kulturális hátterük

X

X

 

04.

Olvasási szokások nyelvhasználati következményei

X

 

 

05.

Nyelvi attitűdök és következményeik (stigmatizált jelenségek, stigmatizált nyelvváltozatok, nyelvekkel kapcsolatos vélekedések, sztereotípiák)

X

X

 

06.

A szlengek

X

 

 

07.

Az elektronikus közlési formák nyelvhasználati sajátosságai

X

 

 

08.

Szaknyelvek (ki)alakulása

X

X

 

09.

Beszélt nyelvi sajátosságok középmagyar kori irodalmi művekben

X

X

 

10.

Nyelvhasználati sajátosságok irodalmi művek szereplőinek jellemzésében

X

X

 

11.

A magyar standard felé: kéziratos, illetőleg nyomtatott emlékek nyelvhasználatának vizsgálata a középmagyar korban

X

X

 

12.

Kódváltozások 17-18. századi periratokban

X

X

 

 

Szakdolg_témajavaslat2010_0315.doc
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β