Sárosi Zsófia
Utoljára módosítva: 2015.09.25. 11:32:22

 

                                                                

 

Végzettség, tudományos fokozat:

 

1982: ELTE BTK magyar–angol–magyar nyelvtörténet speciális tanulmányok szak, magyar–angol szakos középiskolai tanár

1984: egyetemi doktori cím nyelvészetből (summa cum laude)

1997: PhD. fokozat

 

 

Munkahely, beosztás:

 

1982– ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék (korábban Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék)

1982–1989: tudományos segédmunkatárs

1990–2006: tudományos munkatárs

2006– egyetemi docens

 

 

Ösztöndíjak:

 

2002. szeptember–2003. január: MTA Nyelvtudományi Intézet, „Hajdú Péter”

vendégkutatói ösztöndíj

            2003. április–május: Kolozsvár, Babeş-Bolyai Egyetem, vendégkutató

 

 

Kutatói tevékenység:

 

Egyetemi tanulmányaim során kezdtem el foglalkozni történeti stilisztikával és történeti szociolingvisztikai jellegű vizsgálatokkal. Akkor választott témám: XVI. századi magyar nyelvű levelek udvariassági formulái, a levelező, ill. a levelekben említett személyek egymás közötti viszonyainak írásbeli tükröződése. Az e téren folytatott vizsgálódások nyomán írtam meg a megszólításokról és említésekről szóló szakdolgozatomat, amelynek átdolgozott, kibővített változata volt doktori disszertációm alapja.

            A tanszékre kerülésemkor kezdetben az ott folyó kódexkiadási munkában vettem részt: a Winkler-kódexet készítettük sajtó alá. Később bekapcsolódtam A magyar nyelv történeti nyelvtana című monográfiával kapcsolatos történeti alaktani kutatásokba. Az MTA Nyelvtudományi Intézete és a tanszék közös vállalkozásaként 1991-92-ben megjelent szintézis jellegű műnek A névszótövek az ősmagyar és a korai ómagyar korban  és A névszótövek a kései ómagyar korban c. fejezeteit írtam meg. A Történeti Nyelvtan elkészítésében szerkesztőként is közreműködtem.

            Társszerzője vagyok a tanszéken készült Magyar nyelvtörténet című egyetemi tankönyvnek:  Morfématörténet összefoglaló címen a szótöveknek, a képzőknek, a jeleknek és a ragoknak az ősmagyar kortól napjainkig ívelő történetét írtam meg.

            Kezdettől fogva a nyelvhasználattal kapcsolatos kérdések érdekeltek a leginkább. Bár rövid ideig foglalkoztam televíziós vitaműsorok társalgáselemzéses vizsgálatával is, az utóbbi időben elsősorban azt kutatom, hogy a szociolingvisztika és főleg a szociopragmatika szemléletmódja és módszerei hogyan alkalmazhatók történeti anyagon; hogyan gazdagíthatja, sőt módosíthatja a magyar nyelv történetéről eddig kialakult képet a múltban lezajlott, személyek közötti verbális és írásbeli interakciók pragmatikai vizsgálata. Meggyőződésem, hogy a magyar nyelvtörténeti kutatások szükségessé vált megújulásának egyik lehetséges forrása a most formálódó új tudományterület, a történeti pragmatika. Ennek elméleti hátterével Nyelvtudományi Intézeti ösztöndíjam idején foglalkoztam, egyik fő forrását, nevezetesen erdélyi, középmagyar kori bírósági jegyzőkönyveket pedig Kolozsváron kutattam.

Eddigi tanulmányaimat elsősorban a történeti és leíró morfematika, a szociolingvisztikai szemléletű történeti stilisztika, a társalgáselemzés és a történeti pragmatika tárgykörében publikáltam.

 

 

Oktatói tevékenység:

 

            Kezdettől folyamatosan részt veszek a tanszék oktató munkájában (egy külföldön eltöltött évtől, illetve három év gyermekgondozási szabadságtól eltekintve): elsősorban nyelvészeti proszemináriumokat, szociolingvisztikai és magyar nyelvtörténeti szemináriumokat (hangtörténet, morfématörténet, szó-, jelentés- és mondattörténet, nyelvemlékelemzés stb.) vezetek. Nyelvtörténetből évfolyamelőadást tartok. Témavezetője voltam és vagyok számos, nyelvtörténeti és szociolingvisztikai tárgyú szakdolgozatnak.

            1982-től két évig az egyetem mellett óraadó tanárként angol nyelvet is tanítottam az  ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnáziumában.

 

 

Tudományos szervezetek:

 

            Magyar Nyelvtudományi Társaság, tagság  

 

 

Tudománynépszerűsítés:

 

Az ELTE intenzív magyar nyelvtanfolyamain és nyári egyetemén évek óta tartok

angol nyelven magyar nyelvtörténeti előadásokat külföldi hallgatóknak.
Publikációk: MTMT

 

 

 

 

SárosiZs_CV_2012_02.doc
© 2018 - Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti... Tanszék honlapja – Szerkesztő: Terbe Erika - terbe.erika@btk.elte.hu, ArtCMS v. 2.0β